SYRIA

Kioumgi Chemicals
Victoria Bridge – Tell Bld
P.O. Box 2181
Damascus
Syria

Contact: Mr. Kioumgi
Tel: +963 (11) 221 79 43
Fax: +963 (11) 224 33 03
Mail: kioumgi@scs-net.org

← Back to the map